? НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности

НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

ПОСТИГНУВАЊА

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАШЕТО РАБОТЕЊЕ

96 km
ИЗГРАДЕН МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД
178 km
МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД ВО ИЗГРАДБА
117915
ПОСЕТЕНОСТ НА СТРАНА

Корисни линкови