? НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Структура и организациска поставеност

Кабинет на Извршен директор

 

Бајрам Реџепи – Извршен директор

bajram.rexhepi@mer.com.mk

моб. 071 319 667

 

Лиса Баута Шаќири – Шеф на кабинет на извршен директор 

моб. 070 350 225

lisa.b.shaqiri@mer.com.mk

 

 Џемали Мехази – Советник за инвестиции

xhemali.mehazi@mer.com.mk

 моб. 075 211 932

 

Михаела Никушевски – Советник за односи со јавност

mihaela.nikushevski@mer.com.mk

моб. 075 269 762

 

 

 

Сектор за правни и општи работи

Валентина Тасевска – Раководител на Сектор за правни и општи работи

valentina.tasevska@mer.com.mk

 моб. 078 231 805

Круме Џикоски – Раководител на одделение за правни и нормативни и кадрови работи 

krume.djikoski@mer.com.mk

моб. 075 721 493

Емилија Стерјовска- Раководител на одделение за општи работи

emilija.sterjovska@mer.com.mk

 моб. 078 254 738

Мирјета Лимани – Службеник за општи работи

mirjeta.limani@mer.com.mk

Наташа Спасеноска Божиноска Службеник за архивирање и копирање

natasha.s.bozhinoska@mer.com.mk

моб. 075 333 139

Ивана Стефановска Преведувач

ivana.stefanovska@mer.com.mk

моб. 075 269 753

Гоце Лопарски Доставувач и логистика на терен

loparski@yahoo.com

 моб. 075 398 831

Иљчо Димитровски-  Хигиеничар и градинар 

моб. 075 269 757

 

Сектор за изградба на гасоводен систем

Оливера Костанчева   Раководител на Сектор за изградба на гасоводен систем

olivera.kostancheva@mer.com.mk

 моб. 078 231 804

Иво Шурбановски  Проектант - енергетичар

ivo.shurbanovski@mer.com.mk

моб. 075 269 754

Александар Апостолоски Машински инженер

aleksandar.apostoloski@mer.com.mk

 моб. 075 269 763

Сашо Јовчески -  Раководител на одделение за надзор над изгрaдба

 sasho.jovcheski@mer.com.mk

 моб. 075 333 086

Весна Велевска – Раководител на одделение за изградба и соработка со меѓународни финансиски институции

vesna.velevska@mer.com.mk

моб. 075 269 751

Сектор за економско – финансиски работи

Виолета Анѓелеска Спасова – Раководител на Сектор за економско - финансиски работи

violeta.a.spasova@mer.com.mk

моб. 075 383 909

Валентина Донева-  Сметководител

valentina.doneva@mer.com.mk

 моб. 075 269 758

Мухарем Емшија – Правник

muharem.emshija@mer.com.mk

моб. 075 264 288

Наим Ајдини – економист – комерцијалист

naim.ajdini@mer.com.mk

 моб.075 269 746

 

Сектор за управување и пренос на природен гас

Љупка Јанкулоска- Советник за правни и нормативни работи

ljupka.jankuloska@mer.com.mk

 моб. 075 333 916

Елена Христоманова Туџарова Економист – комерцијалист

elena.h.tudjarova@mer.com.mk

 моб. 075 333 924

Имер Камери – Раководител на одделение за диспечерски центар

imer.kameri@mer.com.mk

моб. 075 269 761

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Круме Џикоски

075 721 493

krume.djikoski@mer.com.mk

Лиса Баута Шаќири

070 350 225

lisa.b.shaqiri@mer.com.mk

Офицер за заштита на лични податоци

Лиса Баута Шаќири

070 350 225

lisa.b.shaqiri@mer.com.mk

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Лиса Баута Шаќири

070 350 225

lisa.b.shaqiri@mer.com.mk