? НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

КОНТАКТ
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

Адреса: Бул. Свети Климент Охридски бр. 58 Б

Држава: Северна Македонија

П.Фах: 583

Телефонски број: 02 6090137

E-mail: contact@mer.com.mk