KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Aksi “Shkup - Tetovë - Gostivar
МЕР АД Скопје

Në pajtim me  Ligjin përdetyrimin e Republika e Maqedonisë së Veriut, Dojçe Bank dhe Erste bank me Marrëveshjenpërhuapërfinancimin e Projektit “Gazifikimi i Republika e Maqedonisë së Veriut - faza 1 – AksiShtip-­Negotinë-­ManastirdheAksiShkup-­Tetovë-­Gostivarjanë siguruar mjete për ndërtimin e aksit „Shkup-Tetovë-Gostivar“.

Ndërtimi ka filluar në Dhjetor të vitit 2016 dhe pritet të përfundojë në Dhjetor të vitit 2019.

 
Statusi i realizimit:
84km (deri në Maj të v. 2021).
 

Parametrat Teknik:

  • Linja e tubacionit në gjatësi prej76 km me diametër të tubit DN 500 (20”) dhe degëzim për Tetovë me gjatësi prej 10km me diametër të tubit DN 150 (6”);
  • Bllok stacione: BS (DN500) 4 copë, BS (DN200) dhe BS (DN150);
  • Stacioni pastrues kompenzues DN 500;
  • SMRrQ „Tetovë”, me kapacitet Q=22 000 m3çh;
  • SMRrQ „Gostivar”, me kapacitet Q=16 000 m3çh.
 
 
Përshkrim i trasës:

Trasa në aksin „Shkup-Tetovë-Gostivar“ fillon me gazsjellësin magjistral ekzistues Deve Bair-Shkup, nga lokacioni në të cilin është bërë degëzim për furnizim të industrisë Shkup-Jug.Pas lidhjes me gazsjellësin magjistral ekzistues, trasa fillon të përshkojë Shkupin nga ana jugore duke kaluar nëpër Kisella Voda-Sopishte duke u ngritur drejtë tereneve malore në perëndim të majës së Vodnos. Më pas trasa zbret drejt lumit Treska, duke kaluar nëpër fshatit Glumovë, poshtë fshatrave Semenishte dhe çajllane, para fshatit Bukoviq, nëpër lumenjtë Reka dhe Paniçarska duke vazhduar në jugperëndim drejt fshatit Merovë nëpër vendin e quajtur Ballvan dhe në perëndim poshtë fshatit Leshnica e Sipërme deri në vendin e quajtur Dobrev Jaz dhe në këtë segment gjendet kyçja për Tetovë.Nga Tetova trasa zbret drejt fshatit Miletinë duke prerë shtratin e lumit Sveta Reka dhe vazhdon në perëndim ndërmjet Miletinës dhe Bllaces, në lindje të fshatit Trenovëku është vendosur Bllok Stacioni 18. Më pas trasa kalon lumin Vardar dhe rrafshin e Pollogut, duke bërë hark drejt lindjes ku anashkalon fshatrat Balin Boll dhe Turçanen e Vogël, duke përfunduar në Kollçak