KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Është e mundur një zgjatje e afateve për ndërtimin e gazsjellësit
E shpallur në: 24.09.2019 REN SHA Shkup

 Bashkimi i “GA-MA” me Resurset Energjetike Nacionale (REN), pasi Qeveria të bëhet pronare e plotë e kësaj kompanie të transmetimit të gazit natyror, për gazifikim do të thotë përshpejtim i procesit, tarifë e vetme dhe më e lirë, efikasitet dhe efektivitet, thotë drejtori ekzekutiv i REN, Bajram Rexhepi, për “Meta”.

 
Sidoqoftë, sipas tij, është një kusht i domosdoshëm, por i pamjaftueshëm që gazi të arrijë në familjet dhe industrinë.
 
"Duhet të krijohen disa parakushte, të tilla si diversifikimi i burimeve të furnizimit, ndërtimi i shpejtë dhe efikas i rrjetit të shpërndarjes, subvencionimi i instalimeve të brendshme dhe disa parakushte të tjera në mënyrë që gazi i lirë të arrijë çdo familje. Bazuar në studimin për ndërtimin dhe zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes dhe duke marrë parasysh praktikat më të mira evropiane, Qeveria tashmë ka vendosur të ndërtojë rrjetin e shpërndarjes me anë të një partneriteti publik-privat. Komunat sigurisht që mund të ndihmojnë nëse bëjnë projekte të mira dhe të qëndrueshme, veçanërisht kur ne e dimë që procesi i marrjes së lejes së ndërtimit është kompleks dhe zgjat shumë ”, thotë Rexhepi.
 
Ai vlerëson se ka pasur përparim jashtëzakonisht të mirë në ndërtimin e sistemit të gazsjellësit të transmetimit, por që do të ketë një zgjatje të shkurtër të afateve. “Procedura për zgjidhjen e marrëdhënieve pronësore dhe juridike ka filluar shumë vonë. Kjo mund të jetë një arsye kryesore për zgjatjen e afateve. Por ne do ta vlerësojmë deri në fund të vitit "shton Rexhepi.