KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Takim me Energy Community, WBIF, EIB, Connecta-kompani konsulente, Sekretariati për Çështjet Evropiane dhe Ministria e Ekonomisë
E shpallur në: 29.05.2019 REN SHA Shkup

 Sot, 29 maj 2019 në mjediset e REN SHA Shkup u zhvillua një takim pune me përfaqësues të lartë të Bankës Evropiane të Investimeve, Komunitetit të Energjisë, WBIF, kompanisë konsulente Connecta, Ministrisë së Ekonomisë, Sekretariatit për çështje Evropiane dhe palëve të përfshira në realizimin e inerkoneksionit të gazit projekti me Republikën e Greqisë. Tema e diskutimit ishte informacioni i ndërsjellë në lidhje me rrjedhën e realizimit të detyrimeve, që synojnë përshpejtimin e aktiviteteve në lidhje me hartimin e projektit të infrastrukturës, modelin bazë dhe studimin e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Një pjesë e projektit do të financohet me një grant të WBIF dhe një pjesë me një hua nga Banka Evropiane e Investimeve.