KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Aksi Bllok stacioni 5 (Shtip) – Negotinë
МЕР АД Скопје

Në pajtim me  Ligjin përdetyrimin e Republika e Maqedonisë së Veriut,  Dojçe Bank dhe Erste bank me Marrëveshjenpërhuapërfinancimin e Projektit “Gazifikimi i Republika e Maqedonisë së Veriut - faza 1 ­-AksiShtip-­Negotinë-­ManastirdheAksiShkup-­Tetovë-­Gostivar janë siguruar mjete për ndërtimin e aksit “Bllok stacioni 5 (Shtip) – Negotinë”.

Ndërtimi ka filluar në Qershor të vitit 2016 dhe pritet të përfundojë në Dhjetor të v.2018.

 
Statusi i realizimit:
91% (deri më Korrik të v. 2018).
 

Parametrat Teknik:

  • Linja e tubacionit në gjatësi prej 36 km me diametër të tubit DN 500 (20”);
  • Bllok stacione: BS 7(DN500); BSNegotinë (DN80); BS 8 (DN400) dheBSKavadar 1 (DN150);
  • SMRrQ „Shtip”, mekapacitet Q=19 000 m3çh;
  • SMRrQ „Negotin”, mekapacitet Q=7 000 m3çh.
 
Përshkrim i trasës:

Trasa në segmentin Bllok Stacioni 5 (Shtip)Negotinënis nga Bllok Stacioni 5 në afërsi të Shtipit (aty ku pëfrundon aksi Kleçovce – Bllok Stacioni 5), kalon nëpër malin Serta, nëpër pjesën më lindore rë poligonit ushtarak Krivollak dhe drejtohet kah lumi Vardar. Pas kalimit të lumit Vardar, magjistralja e segmentit të gazsjellësit deri në përfundim të tij tek kyçja për në Kavadar ka kahje drejt perëndimit. Në këtë pjesë trasa kalon në jug të Negotina, në veri të CTE Negotinë dhe në veri të Kavadarit.