KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Aksi “Kleçovce – Bllok stacioni 5”
МЕР АД Скопје

Në pajtim me marrëveshjen mes Qeverisë së Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Federatës Ruse për rregullimin e obligimeve të ish BRSS pas përllogaritjeve lidhur me këmbimin e mallrave mes ish BRSS dhe RSFJ në kuartalin e parë të v. 2015 filloi ndërtimi I aksit Kleçovce – Bllok stacioni 5, dhe përfundoi në Qershor të v.2016.

 
Parametrat teknik:
  • Linja e tubacionit DN500 në gjatësi prej 61 km;
  • Bllok Stacionet: BS1 (DN500), BS2 (DN200), BS3 (DN500), BS4 (DN400), BS5 (DN500), BS6 (DN700 ) dheBS Shtip (DN100);
  • Stacioni pastrues kompenzues DN500;
  • Tubi mbrojtës për përçues (kabëll) optik.
 
Përshkrim i trasës:

Trasa në aksin Kleçovce-Bllok stacioni 5 fillon me rajonin e Kleçovces, si kyçje në gazsjellësin ekzistues Kriva Pallanka - Shkupdhe vazhdon në jug deri në rajonin e Negotinës. Ky aks i sistemit magjistral të gazsjellësit të Republika e Maqedonisë së Veriut nga fillimi në fshatin Kleçovce, Kumanovë vazhdon në jug drejt qytetit Sveti Nikole, të cilin në hark të gjërë e përshkon nga ana lindore, dhe në afërsi të së cilit është paraparë kyçje në degën drejt Velesit dhe Sveti Nikoles. Nga kjo pikë drejtimi i përfshirjes mer kahje juglindore përfundon ne Bllok stacionin 5, në gjatësi prej 61km.