KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Takim pune me përfaqësuesit e iniciativës qytetare "Unë e dua Vodnon" (“Go sakam Vodno”)
E shpallur në: 24.04.2019 REN SHA Shkup

 Takim pune në lidhje me propozimin e programit për pyllëzimin e Vodno

 
 
 
Grupi punues për pyllëzimin e Vodno, i përbërë nga përfaqësues nga qyteti i Shkupit, NP Parqet dhe Gjelbërimi (Parkovi i zelenilo), Ministria e mjedisit, Ministria e transportit dhe komunikacionit dhe Fakulteti i Pylltarisë mbajtën një takim pune me përfaqësues të shoqërisë civile iniciativa "Unë e dua Vodno" (“Go sakam Vodno”) në lidhje me aktivitetet e mëparshme për përgatitjen e propozimit të programit për pyllëzimin dhe ri-kultivimin e malit Vodno.
 
 
Propozimi i programit është përgatitur nga grupi i punës pas një analize gjithëpërfshirëse të dokumentacionit për Vodno. Ai përmban një plan të përgjithshëm për rikultivimin dhe pyllëzimin, një plan prioritar të pyllëzimit dhe një propozim për aktivitetet e ardhshme të pyllëzimit dhe ri-kultivimit. Me këtë plan të përgjithshëm, planifikohet pyllëzimi prej 578 hektarësh në anën jugore dhe veriore të Vodno dhe 25 hektarë në 6 lokacione janë planifikuar si përparësi në fazën e parë.
 
Mjetet për realizimin e programit në vlerë prej 43 milion denarë janë siguruar nga Qeveria dhe Resurset Energjetike të Maqedonisë (REM).