? НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Состанок со Energy Community, WBIF, EIB, Консултантска куќа - Connecta, Секретаријат за европски прашања и Министерство за економија