КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности

МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

ПОСТИГНУВАЊА

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАШЕТО РАБОТЕЊЕ

60 km
ИЗГРАДЕН МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД
204 km
МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД ВО ИЗГРАДБА
17050
ПОСЕТЕНОСТ НА СТРАНА

ПРОЕКТИ

Корисни линкови