КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности

МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

ПОСТИГНУВАЊА

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАШЕТО РАБОТЕЊЕ

96 km
ИЗГРАДЕН МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД
178 km
МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД ВО ИЗГРАДБА
25821
ПОСЕТЕНОСТ НА СТРАНА

Корисни линкови