КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Заварување на последна цевка ЛОТ 2 Неготино - Битола