КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Потпишан протокол за соработка со ДЕСФА