? НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

ЕНЕРГИЈАТА Е КЛУЧНА ВО ГЕОПОЛИТИКАТА НА НАШИОТ ВЕК