КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Потпишан договор за интерконективен гасовод со Грција- ДЕСФА