? НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Јавен оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно- приватно партнерство за финансирање,проектирање,изградба,управување,одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас